Informace ze SFRB: Program PANEL - méně známé ZÁRUKY

Informace ze SFRB: Program PANEL - méně známé ZÁRUKY

Program Panel je známý hlavně v části podpory úrokovými dotacemi. Celý program má však tři nástroje k podpoře bydlení, které pro regeneraci a opravy panelových a bytových domů Státní fond rozvoje bydlení nabízí. Vedle dotací je to program záruk a také technické poradenství prostřednictvím poradenských informačních center. Jak významná je pomoc státu, když nabízí záruku za úvěr, na to se právě zaměříme.

Jsme na začátku nového roku a tak nejprve alespoň krátká rekapitulace Panelu v číslech, která vždy hovoří za vše:

Od roku 2000 až do 2011 byly v dotační části programu Panel na opravy a regenerace uzavřeny smlouvy za 13,85 miliard korun.
Jen v roce 2011 bylo přijato 795 žádostí v objemu 998 milionů korun. Částka představuje aktivaci dalších téměř 4 miliard korun, které vlastníci vloží do oprav svých bytů a panelových domů. Úroková dotace je poskytována na principu investiční pobídky – stát dá 25% na úroky k úvěrům a zbytek zaplatí vlastníci bydlení, kteří jsou povinni se o svůj majetek starat. Tento program má také další vedlejší efekty a to v nabídkách práce a zakázek pro stavební firmy.

V části programu záruk jsou čísla také vysoká – od roku 2001 do roku 2010 bylo uzavřeno 1 884 smluv za více jak 8,57 miliard korun úvěrů. Zájem o tuto podporu roste každým rokem, v loni bylo těmito zárukami jištěno 258 projektů, které představují opravu a revitalizaci 8 991 bytů v panelových a bytových domech.
Objem úvěrů v roce 2011 přesáhl 1,62 miliard, z toho zaručeno Fondem bylo přes 1,14 miliardy korun.- Praha – objem záruk přes 147 milionů na úvěry ve výši více než 204 milionů korun – v hlavním městě tak bude opraveno 1 329 bytů.
- Vlastníci v Moravskoslezském kraji využili záruk na 91 projektů v hodnotě 325 milionů korun
pro úvěry ve výši 517 milionů korun. Tento objem znamená 2 643 opravených bytů.
- A konečně Ústecký kraj - zde bylo využito programu záruk na 39 projektů pro opravu 1 533 bytů, s výší záruk 246 milionů při objemu úvěrů 314 milionů korun.

Koncepce bytové politiky s „paneláky“ počítá
Přestože dotační část programu Panel není pro rok 2012 otevřena, v budoucnu počítá Státní fond s obnovením programu. Pouze v jiné formě investičních pobídek.
Nebude se moci jednat o nenávratné dotace, protože tato cesta je pro veřejné rozpočty dlouhodobě neudržitelná. Vzhledem k počtu i stavu bytového fondu stavěného panelovou i nepanelovou technologií však stát má dlouhodobě zájem pomoci vlastníkům těchto bytů a domů. Podle nové koncepce státní bytové politiky tak Fond počítá s výhodnými, dlouhodobými a nízkoúročenými úvěry z prostředků evropských programů.
Přípravy jsou poměrně daleko a Fond i Ministerstvo pro místní rozvoj předpokládá,
že se podaří tento program pro česká města, obce a vlastníky otevřít už v roce 2014.

Nyní je však rok 2012. Jak tedy může stát pomoci vlastníkům bytů a domů aktuálně, bez čekání na evropské peníze?
Stále jsou poskytovány záruky za bankovní úvěry na opravy a modernizace bytových domů právě z programu Panel. Tato část podpory je kontinuální a žádosti do programu lze podávat prakticky stále.
Podstatou podpory této části Panelu je usnadnění cesty k získání bankovního úvěru. Fond svým ručením zvyšuje bonitu žadatele o úvěr a přebírá na sebe až 80 % rizika za splácení jistiny úvěru.

Jaké jsou výhody a rizika když ručí stát?
Vybrali jsme podrobné informace o programu záruk za bankovní úvěry na opravy a modernizace panelových a bytových domů.
V kostce lze říci, že je to jednoduchý, rychlý a levný způsob jak zajistit bankovní úvěr
na opravy paneláku nebo bytovky. Na výběr jsou dva modely – M záruka a P záruka.
Cílem je umožnit majitelům těchto domů a bytů, aby snadněji dosáhli na bankovní úvěry k opravě a modernizaci svého bydlení. Díky státním zárukám mají vyšší možnost získat úvěr u bank – Státní fond rozvoje bydlení přebírá značnou část rizika za bankovní úvěr, čímž mimo jiné zvyšuje také bonitu žadatele o úvěr.

Jak program záruk funguje?
Na výběr jsou dvě varianty: M a P záruka.
Záruky zajišťuje Státní fond rozvoje bydlení (www.sfrb.cz) a poskytovány jsou Českomoravskou záruční rozvojovou bankou, a.s. (www.cmzrb.cz) a to jak pro fyzické i právnické osoby, které jsou vlastníky či spoluvlastníky bytu či bytového domu, tak společenství vlastníků jednotek, dle zákona o vlastnictví bytů.

M záruka – program lze využít na úvěry až do výše 10 milionů korun. Státní fond rozvoje bydlení v tomto modelu ručí až za 80 % úvěru. Podmínkou je, že úvěr v M záruce je poskytnut od banky, která má smlouvu s ČMZRB, a.s.
Na program M záruky jsou to banky – Česká spořitelna, Komerční banka, Wüstenrot stavební spořitelna a Waldviertler Sparkasse von 1842 (http://www.cmzrb.cz/podpora-bydleni/banky-spolupracujici-na-realizaci-programu-panel).

Základní podmínky pro poskytnutí záruky – bytový dům se musí nacházet na území ČR, poskytnutá podpora nesmí přesáhnout limit podpory v režimu de minimis pro jednoho příjemce podpory (veřejná podpora 200 000 euro za 3 po sobě jdoucí roky). http://www.cmzrb.cz/uploads/soubory/produkty_a_sluzby/Def_de_minimis_06_08_2010.pdf.
K žádosti musí být přiložena Ú příloha – „Údaje úvěrující banky o zaručovaném úvěru“, případně uzavřená smlouva o úvěru. V této smlouvě musí být jednoznačně uvedeno datum splatnosti úvěru. Náklady na financování podporovaných oprav a modernizací musí tvořit nejméně 50 % z výše úvěru. K žádosti je nutné přiložit stanovisko poradenského a servisního střediska. V případě, že je zákonem vyžadováno stavební povolení – musí nabýt právní moci a být předloženo nejpozději k datu uzavření smlouvy o poskytnutí záruky.
Žádost o ručení musí být podána před zahájením stavebních prací a před uzavřením smluv o dodávkách strojů a zařízení. Záruka může být poskytnuta jen k jednomu úvěru a na tentýž druh oprav pouze jednou.
Cena služby je rozdělena podle typu na služby poskytované zdarma a za určitou sazbu.

Ceník M záruky – zdarma:
- Přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly
- Základní vstupní informace o službách a podmínkách banky
- Konzultace vyžádaná klientem pro posouzení reálnosti podnikatelského záměru před uzavřením smluvních vztahů
- Služby Poradenského a informačního střediska – posouzení podkladů a vydání stanoviska ke splnění podmínek pro poskytnutí záruky, základní technické, ekonomické a právní informace k opravě bytového domu.

Ceník M záruky – účtované služby
- Jednorázový poplatek za vyhodnocení žádosti a poskytnutí záruky za úvěr
z počáteční hodnoty záruky – 0,3 %
- Storno vystavené záruky na žádost klienta – 2.000 Kč
- Vystavení dodatku ke smlouvě o záruce na žádost klienta – 2.000 Kč
- Poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci
(za každý započatý měsíc ručení navíc a každých
započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky) včetně vystavení dodatku
ke smlouvě o záruce – 20 Kč
- Úrok z prodlení – 24 % p.a.
- Odborné posudky, revize, organizace výběrových řízení apod. – poskytují poradenská a informační střediska – ceny je potřeba konzultovat přímo u vybraného z nich (http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/bytove-domy/program-novy-panel/poradenska-strediska.html).
Žádost o M záruku je možné podat také elektronicky. www.cmzrb.cz.

P záruka – tato záruka je poskytována bez horního limitu výše úvěru a také bez omezení výběru banky, která úvěr poskytuje. Představuje to však vyšší riziko pro ručitele, čemuž jsou také přizpůsobeny podmínky záruky.
Záruka je stejně jako v případě prvního modelu poskytována až do 80 % výše jistiny úvěru. V ostatních podmínkách a požadavcích je shodná jako u programu M záruka.

Ceník služeb programu P záruky je také rozdělen na služby zdarma:
- Základní vstupní informace o službách a podmínkách banky
- Přijetí žádosti od klienta včetně formální kontroly
- Služby Poradenského a informačního střediska – posouzení podkladů a vydání stanoviska ke splnění podmínek pro poskytnutí záruky, základní technické, ekonomické a právní informace k opravě bytového domu.
Vzhledem k výši rizika jsou další služby spojené s poskytnutím ručení za úvěr zpoplatněny
- Konzultace vyžádaná klientem pro posouzení reálnosti podnikatelského záměru
před uzavřením smluvních vztahů – za každou započatou hodinu – 500 Kč
- Úkony spojené s vyhodnocením a expertizou žádosti klienta
a zpracováním smluvních dokumentů – 1.400 Kč +
0,05% z hodnoty
obchodu, max.
25. 000 Kč

- Cena za poskytnutí bankovní záruky – z hodnoty záruky 0,1/ % p.a.
- Storno vystavení záruky na žádost klienta – 2.000 Kč
- Vystavení dodatku ke smlouvě o záruce na žádost klienta – 2.000 Kč
- Poplatek za prodloužení doby ručení při restrukturalizaci
(za každý započatý měsíc ručení navíc
a každých započatých 100 000 Kč počáteční výše záruky)
včetně vystavení dodatku ke smlouvě o záruce – 20 Kč
- Úrok z prodlení – 24 % p.a.

Žádost o P záruku je nutné podat osobně.
Žádosti podle podmínek platných od 1. 1. 2012 přijímají všechna pracoviště ČMZRB, a.s od 2. února 2012.
Pro podání žádosti je vždy nejvhodnější kontaktovat územně nejbližší pobočku.
K výběru nabízí ČMZRB, a.s. pobočku v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Plzni.
Regionální pracoviště v Českých Budějovicích přijímá žádosti a zároveň poskytuje informace o možnostech využití podpor malého a středního podnikání.
Formuláře, přímé kontakty na Poradenská a informační centra, pobočky ČMZRB, a.s. Seznam podporovaných oprav a regenerací naleznete na www.cmzrb.cz v sekci – Podpora bydlení na www.sfrb.cz v sekci programy podpory – Záruky za úvěry na opravy bytových domů.


Jana Marešová
Státní fond rozvoje bydlení
maresova.jana@sfrb.cz

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: