Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť II.

Domy v Kladně po opravě

Evropské fondy nabízejí městům a vlastníkům bytových domů necelých pět miliard korun na zlepšení prostředí problémových sídlišť. Zprostředkujícím subjektem pro tuto oblast podpory je Centrum pro regionální rozvoj ČR, které do konce ledna 2012 přijalo již 866 projektových žádostí. Jaký je aktuální stav výzvy? Jaké chyby se u projektů nejčastěji objevují?

Podporu na regeneraci sídlišť lze získat v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), oblasti podpory 5.2 „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“.
V této oblasti podpory bylo vyčleněno kolem 4,8 miliard korun na revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť a na renovaci bytových domů situovaných v těchto lokalitách.
Podpora je určena pro města nad 50 000 obyvatel, která si zpracovala a mají ministerstvem pro místní rozvoj schválený Integrovaný plán rozvoje města (IPRM). Jedná se o strategický dokument, jehož cílem je koncentrovaný rozvoj geograficky vymezené zóny města, která je na základě porovnání ekonomických a sociálních ukazatelů vnímaná jako problémová. Ve většině případů se jedná o městská sídliště s hustou výstavbou panelových domů ve špatném technickém stavu, bez odpovídajících ploch zeleně, veřejného vybavení či dopravní infrastruktury. V České republice jsou realizovány IPRM v celkem 41 městech. Do konce ledna bylo přijato 866 žádostí, z toho 118 projektů na revitalizaci veřejných prostranství (aktivita a) a 748 projektů na regeneraci bytových domů (aktivita b). Celkové způsobilé výdaje u předložených projektů dosahují výše téměř 6,5 miliardy korun, výše podpory je 85 % nákladů u aktivity a, 30-40 % u aktivity b.
„Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v květnu 2009 kontinuální výzvu, která bude otevřena do té doby, než města vyčerpají stanovenou částku asi 4,1 miliardy korun. Do současnosti byla přidělena dotace ve výši tří miliard korun, ještě tedy zbývají prostředky pro další žadatele a jejich projekty,“ shrnuje aktuální stav Markéta Reedová, generální ředitelka CRR.

Stav realizace ve středních Čechách
Ve Středočeském kraji jsou do realizace IPRM zapojena tři města. Mladá Boleslav jej realizuje na Severním sídlišti, kde žije 18 tisíc obyvatel města. Panelové sídliště pochází ze šedesátých až osmdesátých let, kdy plnilo funkci levného bydlení pro rostoucí počet zaměstnanců v místním průmyslu. Pestrost funkčního využití je velmi malá, chybí zeleň, volnočasové aktivity, městský mobiliář, technický stav domů je špatný. Oblast se postupně stává místem pro sociálně slabší skupiny obyvatel, specifickou kategorii tvoří přistěhovalci z řad nekvalifikované pracovní síly v průmyslu. Vedle regenerace domů je kladen důraz na veřejná prostranství, byly vybudovány dvě páteřní cyklistické stezky Na Radouči a 17. listopadu s chodníky a úpravou autobusových zastávek, došlo ke zklidnění dopravy na přechodech pro chodce, byly vybudovány nové parkovací kapacity a opraveno veřejné osvětlení. Město doposud předložilo 44 projektů za více než čtvrt miliardy korun.
Podobně i město Kladno realizuje IPRM na svém největším sídlišti. Kročehlavy byly stavěny postupně od padesátých do osmdesátých let až do své současné velikosti, kdy se svými 27 tisíci obyvateli představují největší sídliště v celých středních Čechách. Investice směřují do veřejných prostranství (parkové úpravy, výstavba a rekonstrukce dopravní infrastruktury včetně komunikací pro pěší, budování sportovišť a dětských hřišť, revitalizace sídlištních vnitrobloků, vznik pěší zóny s lipovou alejí), bytových domů (zateplení, rekonstrukce, modernizace výtahů) a také do pilotního romského projektu v oblasti geograficky i sociálně izolované ubytovny zvané Masokombinát. Město dosud předložilo 17 projektů za téměř dvě stě milionů korun.
Příbramský IPRM je zaměřen na oblast sídliště Březové Hory, které bylo vystavěno v 60. letech jako spojnice do té doby samostatných původních měst Příbrami a Březových Hor. Sídliště, kde žije 11 tisíc lidí, tvoří původní cihlové domy doplněné novějšími panelovými domy. V rámci regenerace dochází k opravám domů, úpravě vnitrobloků a budování dopravní a technické infrastruktury s důrazem na zvýšení bezbariérovosti sídliště, výsadbě zeleně a realizaci volnočasových ploch. Město dosud předložilo 18 projektů za více než sto milionů korun.

Problematické veřejné zakázky
Základem úspěchu projektů je jejich pečlivá příprava a intenzivní konzultace s poskytovatelem dotace. Jedním z klíčových problémů, s nímž se setkáváme velmi často, jsou špatně provedená výběrová řízení. Veřejní zadavatelé jsou povinni postupovat podle platného zákona o zadávání veřejných zakázek, ostatní zadavatelé pak podle „Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013“. Nedávný případ jednoho z českých měst názorně ukazuje možné důsledky spojené s nedodržením pravidel: kontrola odhalila rozpor mezi skutečným předmětem zakázky a zadávací dokumentací, kdy nadhodnocené rozměry při opravách domů mohly vést k předražení zakázky v řádech milionů korun. Netransparentní zadávání zakázek je hodnoceno jako nedodržení podmínek pro poskytnutí dotace a město tak kvůli tomuto pochybení přišlo o celou dotaci přesahující dvacet milionů korun.
Odborníci z CRR jsou připraveni poskytnout příjemcům při přípravě výběrových řízení konzultace, aby vše proběhlo plně v souladu s platnou legislativou a závaznými postupy Evropské unie. Obzvláště u veřejných zadavatelů je třeba upozornit na schválenou tzv. velkou novelu zákona o veřejných zakázkách, která by měla vstoupit v platnost od dubna letošního roku. CRR bude v souvislosti s touto novelou pořádat semináře a školení, pro bližší informace sledujte www.crr.cz.

Mgr. Vilém Řehák (autor je tajemníkem Centra pro regionální rozvoj ČR)
crr@crr.cz
Foto: Dagmar Pavlíková

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: