Čerpání evropských dotací na opravy panelových domů běží bez problémů

Mgr. Markéta Reedová, generální ředitelka Centra pro regionální rozvoj ČR

říká Markéta Reedová, generální ředitelka Centra pro regionální rozvoj ČR

Z Integrovaného operačního programu (IOP) lze získat až pět miliard korun na opravy domů a venkovních prostor na nejvíce zanedbaných českých sídlištích. Jakých výsledků bylo zatím při obnově sídlišť dosaženo, jsme se zeptali Markéty Reedové, generální ředitelky Centra pro regionální rozvoj, které má administraci této části evropských fondů na starosti.

Paní ředitelko, čerpání evropských fondů je u nás často kritizováno, ale zrovna v oblasti intervence zaměřené na regeneraci sídlišť si vedeme poměrně dobře…
Ano, oblast intervence 5.2 mi dělá velkou radost. Snad nezahltím čtenáře mnoha čísly, ale jen pro ilustraci: polovina alokace pro tuto oblast intervence je již vázána vydanými rozhodnutími, třetina alokace již byla proplacena příjemcům a dvacet procent celé alokace tvoří certifikované výdaje, tedy proplacené z Evropské unie. V rámci Integračního operačního programu se jedná o velmi pozitivní čísla.

Kdo vlastně může žádat o dotaci a jaká je výše podpory?
Dotace je určena pro města nad 20 tisíc obyvatel, která mají schválený Integrovaný plán rozvoje města, což je 41 měst. Konkrétně je pak dotace určena pro tu část města, která je na základě objektivních ukazatelů jako výše příjmů, zaměstnanost, věková struktura či kriminalita vyhodnocena jako problémová.
Výše podpory je pro obnovu veřejných prostranství 85 %, pro opravy domů 40 %, v regionu Jihozápad 30 %.

O kolik projektů se vlastně jedná?
Do konce července jsme přijali 948 žádostí, vydáno bylo 818 rozhodnutí. Asi patnáct procent tvoří projekty měst na opravy sídlištních venkovních prostor, zbytek pak žádosti majitelů domů na opravy.

I přes celkově pozitivní vývoj v této oblasti se ale jistě i zde najdou problémy…
Samozřejmě jsme problémy zaznamenali, jedná se ale o ojedinělá pochybení. Teď mě namátkou napadá případ jednoho města, které z důvodu netransparentního zadání veřejné zakázky na stavební práce muselo vracet poskytnutou dotaci. Některá města mají celkový pro­blém s čerpáním dotace a zajištěním dostatečného množství projektů. Na druhé straně jsou ale města, která již mají vyčerpáno přes 80 % přidělené dotace – Mladá Boleslav, Kladno či Jirkov.

Jak byste celkově zhodnotila tuto oblast intervence?
Jednoznačně pozitivně. Jak už bylo zmíněno, čerpání evropských fondů je oblíbeným terčem kritiky. Negativní případy jsou medializovány, pozitivní ale zůstávají skryty. A těch je přitom většina. IOP pracuje s konceptem Kvalita života, a to je myslím spojení, které přesně vystihuje i oblast intervence 5.2. Opravené a zateplené panelové domy, nová dětská hřiště a sportoviště, upravené parky a další zelené plochy, veřejné osvětlení, lavičky, cyklostezky, parkoviště – to vše se při opravách sídlišť realizuje a to vše jednoznačně zvyšuje kvalitu života obyvatel těch sídlišť, jichž se dotace z IOP týkají.

Zastavme se na chvíli ještě u Centra pro regionální rozvoj. Můžete ve stručnosti čtenářům představit, co má tato organizace na starosti?
Centrum pro regionální rozvoj je příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která existuje od roku 1997. Během prvních pár let se vyprofilovala jako instituce, která má na starosti administraci evropských fondů – od programů předvstupní pomoci přes minulé programovací období až po období současné. Dnes máme na starosti část Integrovaného operačního programu včetně právě regenerace sídlišť, operační program Technická pomoc a přeshraniční operační programy.

Ve funkci jste od ledna 2011. Co se za tu dobu ve Vaší práci změnilo?
Období počátku roku 2011 bylo velmi hektické. Zřizovatel nám uložil o deset procent snížit rozpočet organizace i personální stav, a do toho došlo k převzetí nových činností od ministerstva a naopak k převedení některých našich činností na ministerstvo. Bylo proto nutné stabilizovat Centrum po stránce organizační, personální i finanční, což se myslím povedlo.

Kdy je v Centru klid? Je to třeba období letních prázdnin?
Vůbec ne! Naopak i v té době zažíváme rušné období. Od začátku července došlo ke změně v IOP. U oblastí intervence 2.1 (elektronizace veřejné správy) a 3.4 (prevence a řízení rizik) došlo k přesunu činností z ministerstva vnitra na MMR a CRR. Tato změna má přinést rychlejší a efektivnější administraci projektů a čerpání dotací, ale samozřejmě to s sebou nese vyšší objem práce. Navíc s blížícím se koncem programovacího období finišují další a další projekty, objem práce narůstá a tím také roste tlak na naše zaměstnance.

Ale zřejmě tento tlak zvládáte dobře, když jste byli pověřeni novými úkoly.
Ano, při hodnocení pěti zprostředkujících subjektů IOP jsme vyšli z hlediska poměru cena/výkon nejlépe. Tento výsledek nás samozřejmě těší a snažíme se, abychom takto efektivně pracovali i nadále. V České republice patříme k institucím s nejdelší zkušeností s administrací evropských fondů a také máme výhodu v podobě osmi regionálních pracovišť po celé republice, takže jsme příjemcům a žadatelům blíž.

Paní ředitelko, děkujeme za rozhovor.
Já také děkuji, jsem velmi ráda, že prostřednictvím časopisu Panelák můžeme výsledky naší práce a přínos evropských peněz představit i veřejnosti.

PanelovyDum.cz - rekonstrukce panelových domů. Hlasujte pro realizace, které vás zaujaly, čtěte aktuální informace, získejte kontakty a inspirujte se.

REKLAMA

Panelak 49
Panelak 48
Panelák 44
CRR
ÚVODNÍ STRÁNKA
ČLÁNKY A INFORMACE
O PROJEKTU
VYBERTE SI KATEGORII: